فایل های صوتی استاد امینی خواه – صناعات خمس

مبادی اقیسه : جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم     برهان : جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم ...

مبادی اقیسه : جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم جلسه نوزدهم     برهان : جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم …


فایل های صوتی استاد امینی خواه – نهج البلاغه

۰۱٫wma ۰۲٫wma ۰۳٫wma ۰۴٫wma ۰۵٫wma ۰۶٫wma ۰۷٫wma  

۰۱٫wma ۰۲٫wma ۰۳٫wma ۰۴٫wma ۰۵٫wma ۰۶٫wma ۰۷٫wma  


فایل های صوتی استاد امینی خواه – حلقات شهید صدر

حلقه اولی :   ۰۱٫wma ۰۲٫wma ۰۳٫wma ۰۴٫wma ۰۵٫wma

حلقه اولی :   ۰۱٫wma ۰۲٫wma ۰۳٫wma ۰۴٫wma ۰۵٫wma


کلاس های جدید مرکز

صبح ها ساعت ۸-۹   الموجز  توسط استاد خراقانی صبح ها ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰   حلقات شهید صدر – حلقه اولی  توسط استاد امینی خواه صبح ها ساعت ۹   مغالطات  توسط استاد امینی خواه

صبح ها ساعت ۸-۹   الموجز  توسط استاد خراقانی صبح ها ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۳۰   حلقات شهید صدر – حلقه اولی  توسط استاد امینی خواه صبح ها ساعت ۹   مغالطات  توسط استاد امینی خواه


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی